٠٩١٢٣١٠٢٤٥٨ ٣٣٩٦٠٠٩٢ (٠٢١)
سعدی جنوبی، مجتمع تجاری سعدی، طبقه دوم، واحد ٢٠٧
عرض (سانتی متر) ضخامت (میلیمتر) قیمت (شاخه دو متری)
١٠ سانت ١ میل ٢٦,٢٤٠ تومان
١٠ سانت ١.٢٥ میل ٣٢,٨٠٠ تومان
١٠ سانت ١.٥ میل ٣٩,٣٦٠ تومان
١٠ سانت ٢ میل ٥٢,٤٨٠ تومان
٢٠ سانت ١ میل ٣٩,٣٦٠ تومان
٢٠ سانت ١.٢٥ میل ٤٩,٢٠٠ تومان
٢٠ سانت ١.٥ میل ٥٩,٠٤٠ تومان
٢٠ سانت ٢ میل ٧٨,٧٢٠ تومان
٣٠ سانت ١ میل ٥٢,٤٨٠ تومان
٣٠ سانت ١.٢٥ میل ٦٥,٦٠٠ تومان
٣٠ سانت ١.٥ میل ٧٨,٧٢٠ تومان
٣٠ سانت ٢ میل ١٠٤,٩٦٠ تومان
٤٠ سانت ١ میل ٦٥,٦٠٠ تومان
٤٠ سانت ١.٢٥ میل ٨٢,٠٠٠ تومان
٤٠ سانت ١.٥ میل ٩٨,٤٠٠ تومان
٤٠ سانت ٢ میل ١٣١,٢٠٠ تومان
٥٠ سانت ١ میل ٧٨,٧٢٠ تومان
٥٠ سانت ١.٢٥ میل ٩٨,٤٠٠ تومان
٥٠ سانت ١.٥ میل ١١٨,٠٨٠ تومان
٥٠ سانت ٢ میل ١٥٧,٤٤٠ تومان
در دسترس نیست
درب سینی کابل
عرض (سانتی متر) ضخامت (میلیمتر) قیمت (شاخه دو متری)
١٠ سانت ١ میل ١٩,٦٨٠ تومان
١٠ سانت ١.٢٥ میل ٢٤,٦٠٠ تومان
١٠ سانت ١.٥ میل ٢٩,٥٢٠ تومان
١٠ سانت ٢ میل ٣٩,٣٦٠ تومان
٢٠ سانت ١ میل ٣٢,٨٠٠ تومان
٢٠ سانت ١.٢٥ میل ٤١,٠٠٠ تومان
٢٠ سانت ١.٥ میل ٤٩,٢٠٠ تومان
٢٠ سانت ٢ میل ٦٥,٦٠٠ تومان
٣٠ سانت ١ میل ٤٥,٩٢٠ تومان
٣٠ سانت ١.٢٥ میل ٥٧,٤٠٠ تومان
٣٠ سانت ١.٥ میل ٦٨,٨٨٠ تومان
٣٠ سانت ٢ میل ٩١,٨٤٠ تومان
٤٠ سانت ١ میل ٥٩,٠٤٠ تومان
٤٠ سانت ١.٢٥ میل ٧٣,٨٠٠ تومان
٤٠ سانت ١.٥ میل ٨٨,٥٦٠ تومان
٤٠ سانت ٢ میل ١١٨,٠٨٠ تومان
٥٠ سانت ١ میل ٧٢,١٦٠ تومان
٥٠ سانت ١.٢٥ میل ٩٠,٢٠٠ تومان
٥٠ سانت ١.٥ میل ١٠٨,٢٤٠ تومان
٥٠ سانت ٢ میل ١٤٤,٣٢٠ تومان
رابط سینی کابل
عرض (سانتی متر) ضخامت (میلیمتر) قیمت (هر عدد)
١٠ سانت ١ میل ٢,٦٢٤ تومان
١٠ سانت ١.٢٥ میل ٣,٢٨٠ تومان
١٠ سانت ١.٥ میل ٣,٩٣٦ تومان
١٠ سانت ٢ میل ٥,٢٤٨ تومان
٢٠ سانت ١ میل ٣,٩٣٦ تومان
٢٠ سانت ١.٢٥ میل ٤,٩٢٠ تومان
٢٠ سانت ١.٥ میل ٥,٩٠٤ تومان
٢٠ سانت ٢ میل ٧,٨٧٢ تومان
٣٠ سانت ١ میل ٥,٢٤٨ تومان
٣٠ سانت ١.٢٥ میل ٦,٥٦٠ تومان
٣٠ سانت ١.٥ میل ٧,٨٧٢ تومان
٣٠ سانت ٢ میل ١٠,٤٩٦ تومان
٤٠ سانت ١ میل ٦,٥٦٠ تومان
٤٠ سانت ١.٢٥ میل ٨,٢٠٠ تومان
٤٠ سانت ١.٥ میل ٩,٨٤٠ تومان
٤٠ سانت ٢ میل ١٣,١٢٠ تومان
٥٠ سانت ١ میل ٧,٨٧٢ تومان
٥٠ سانت ١.٢٥ میل ٩,٨٤٠ تومان
٥٠ سانت ١.٥ میل ١١,٨٠٨ تومان
٥٠ سانت ٢ میل ١٥,٧٤٤ تومان
زانویی، سه‌راهی و چهارراهی سینی کابل
عرض (سانتی متر) ضخامت (میلیمتر) قیمت (هر عدد)
١٠ سانت ١ میل ١٣,١٢٠ تومان
١٠ سانت ١.٢٥ میل ١٦,٤٠٠ تومان
١٠ سانت ١.٥ میل ١٩,٦٨٠ تومان
١٠ سانت ٢ میل ٢٦,٢٤٠ تومان
٢٠ سانت ١ میل ١٩,٦٨٠ تومان
٢٠ سانت ١.٢٥ میل ٢٤,٦٠٠ تومان
٢٠ سانت ١.٥ میل ٢٩,٥٢٠ تومان
٢٠ سانت ٢ میل ٣٩,٣٦٠ تومان
٣٠ سانت ١ میل ٢٦,٢٤٠ تومان
٣٠ سانت ١.٢٥ میل ٣٢,٨٠٠ تومان
٣٠ سانت ١.٥ میل ٣٩,٣٦٠ تومان
٣٠ سانت ٢ میل ٥٢,٤٨٠ تومان
٤٠ سانت ١ میل ٣٢,٨٠٠ تومان
٤٠ سانت ١.٢٥ میل ٤١,٠٠٠ تومان
٤٠ سانت ١.٥ میل ٤٩,٢٠٠ تومان
٤٠ سانت ٢ میل ٦٥,٦٠٠ تومان
٥٠ سانت ١ میل ٣٩,٣٦٠ تومان
٥٠ سانت ١.٢٥ میل ٤٩,٢٠٠ تومان
٥٠ سانت ١.٥ میل ٥٩,٠٤٠ تومان
٥٠ سانت ٢ میل ٧٨,٧٢٠ تومان
قطر نوع (سرد یا گرم) قیمت (متری)
١٣ سرد --- تومان
١٣ گرم --- تومان
١٦ سرد --- تومان
١٦ گرم --- تومان
٢١ سرد --- تومان
٢١ گرم --- تومان
٢٧ سرد --- تومان
٢٧ گرم --- تومان
٢٩ سرد --- تومان
٢٩ گرم --- تومان
٣٤ سرد --- تومان
٣٤ گرم --- تومان
٣٧ سرد --- تومان
٣٧ گرم --- تومان
توس فلکس
سایز قیمت (متری)
١٣ --- تومان
١٦ --- تومان
١٩ --- تومان
٢١ --- تومان
٢٧ --- تومان
٢٩ --- تومان
رهورد خراسان
سایز قیمت (متری)
١٣ --- تومان
١٦ --- تومان
١٩ --- تومان
٢١ --- تومان
٢٧ --- تومان
٢٩ --- تومان
تماس با ما

شبکه های اجتماعی گروه هرمز

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت به گروه صنعتی هرمز تعلق دارد